Wwz-proof per 1 januari 2015?

Wwz-proof per 1 januari 2015?

De nieuwe Wet werk en zekerheid brengt veel veranderingen met zich mee. Het eerste deel gaat in per 1 januari 2015. Het andere of tweede deel per 1 juli 2015. Zaak dus om arbeidscontracten te controleren en daar op aan te passen.

In vogelvlucht de wijzigingen per 1 januari 2015 op een rijtje.

  1. geen proeftijd meer mogelijk bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter;
  2. in principe geen concurrentie- of relatiebeding meer mogelijk in contracten voor bepaalde tijd (tenzij zwaarwegende bedrijfs-  of dienstbelangen schriftelijk gemotiveerd in arbeidsovereenkomst);
  3. werkgever moet i.v.m. de aanzegplicht uiterlijk één maand voor de afloop van een contract voor bepaalde tijd schriftelijk aangeven of het contract verlengd gaat worden en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet werkgever dat niet dan is werkgever hiervoor een vergoeding verschuldigd aan werknemer;
  4. werken op basis van een nul-urencontract, waarbij alleen de feitelijk gewerkte uren betaald worden, mag nog maximaal zes maanden duren. Daarna ontstaat recht op loon o.b.v. het gemiddelde aantal gewerkte uren; loondoorbetalingsrisico ;

 

Het is verstandig om (model) arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden-reglementen hierop te screenen en eventueel aan te passen. Vraag daarbij gerust hulp en advies van Bouma Advocatuur.